Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca

Kształcimy nowe kadry - Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,  uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych – Pedagogika Tańca. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia poprowadzą pedagodzy obu instytucji oraz zaproszeni do współpracy specjaliści. Studenci będą korzystać m.in. z infrastruktury dostępnej w siedzibie Zespołu „Śląsk”: sal dydaktycznych, ćwiczeniowych oraz koncertowych. Nauka potrwa trzy semestry i zakończy ją koncert dyplomowy.

Nowy kierunek powstał na mocy porozumienia podpisanego przez częstochowski Uniwersytet i Zespół „Śląsk” w maju 2017 roku. Strony zadeklarowały wówczas podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie m.in.: organizacji przedsięwzięć artystycznych, takich jak: koncerty, festiwale i wystawy, organizacji wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym, propagowanie kultury narodowej i ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu śląskiego oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla studentów, etnografów, etnologów, etnochoreografów, etnomuzykologów i folklorystów.
Rozwijająca się współpraca pomiędzy instytucjami zaowocowała rozpoczęciem kształcenia nowych kadr artystycznych na podyplomowym kierunku Pedagogika Tańca.

Studia skierowane są do osób z dyplomem studiów licencjackich lub magisterskich, które chcą podnieść lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje upoważniające do prowadzenia zajęć tanecznych na różnych szczeblach edukacji dzieci, młodzieży  i dorosłych.
Warunkiem koniecznym do podjęcia nauki jest odpowiednia sprawność fizyczna i stan zdrowia (poświadczony przez lekarza) pozwalający na uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz doświadczenia taneczne - co najmniej na poziomie podstawowym.

Celem, zarówno uczelni jak i Zespołu „Śląsk”, jest praktyczne i teoretyczne kształcenie pedagogów w różnych kierunkach i technikach tanecznych, przygotowanie pedagogów do pracy w placówkach oświatowych różnych szczebli, podnoszenie kwalifikacji zawodowych tancerzy w dziedzinie pedagogiki tańca oraz stworzenie spójnego systemu edukacji pedagogicznej ze specjalistycznym kształceniem fizycznym, kulturalnym i artystycznym. Wysoki poziom kształcenia zapewnią wykładowcy Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz specjaliści zewnętrzni, reprezentujący odpowiednie doświadczenie praktyczno-zawodowe. W programie studiów, obok historii i metodyki tańca klasycznego, współczesnego i ludowego, znajdują się także zajęcia m.in. z emisji głosu, fizjologii wysiłku fizycznego, anatomii funkcjonalnej, biomechaniki, odnowy biologicznej z elementami fizjoterapii i wiele innych.

W ramach studiów ich uczestnicy będą zobowiązani do zaliczenia 30 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz 120 godzin praktyk dydaktycznych w szkole. Aby uzyskać dyplom, oprócz egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów, będą musieli pozytywnie zaliczyć przygotowanie koncertu dyplomowego,  na którym w formie etiud tanecznych przedstawione będą oryginalne, autorskie dzieła uczestników studiów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i programu edukacyjnego są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie www.studiapodyplomowe.ajd.czest.pl/
Zainteresowanych zapraszamy także do odwiedzenia Uczelni w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308, kontaktu telefonicznego 034 3784 297 i mailowego pod adresem d.jamrozik@ujd.edu.pl


Zobacz również

  • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
    • Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca
      • RODO obowiązek informacyjny
        • Przyjaciele
          • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
            • Inwestycje
              • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
                • Kontakt
                  • Aktualności
                    • O projekcie
                      • Galeria
                        • Stan obiektów przed realizacją I etapu
                          • Brama cesarska
                            • Dom Pracy Twórczej
                              • Pałac
                                • Pawilon im. E. Kamińskiej
                                • Stan obiektów po realizacji I etapu
                                  • Dom Pracy Twórczej
                                    • Wieża i Kaplica
                                      • Pałac
                                        • Pawilon
                                        • Stan przed realizacją II i III etapu
                                          • Alejki i ogrodzenie
                                            • Garaże
                                              • Wieża i Kaplica
                                                • Lewe skrzydło
                                                  • Łącznik
                                                    • Portiernia
                                                      • Prawe skrzydło
                                                      • Bieżąca realizacja Projektu
                                                        • Garaż wielostanowiskowy
                                                          • Wieża i Kaplica
                                                            • Park
                                                              • Pałac
                                                                • Łącznik
                                                                  • Lewe skrzydło
                                                                    • Prawe skrzydło
                                                              • Pozostałe inwestycje
                                                                • Aktualności
                                                                  • Kontakt
                                                                    • Galeria pozostałe inwestysje
                                                                      • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                                                        • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                                                          • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                                                      • Przetargi
                                                                        • Dofinansowanie
                                                                          • Sklep